ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.me
3,460,000ریال
1 سال
3,460,000ریال
1 سال
3,460,000ریال
1 سال
.club
3,690,000ریال
1 سال
3,690,000ریال
1 سال
3,690,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.com
2,100,000ریال
1 سال
24,000,000ریال
1 سال
24,000,000ریال
1 سال
.net
2,830,000ریال
1 سال
2,830,000ریال
1 سال
2,830,000ریال
1 سال
.org
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
2,900,000ریال
1 سال
.info
3,490,000ریال
1 سال
3,490,000ریال
1 سال
3,490,000ریال
1 سال
.biz
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.ws
9,000,000ریال
1 سال
9,000,000ریال
1 سال
9,000,000ریال
1 سال
.name
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
.asia
2,930,000ریال
1 سال
2,930,000ریال
1 سال
2,930,000ریال
1 سال
.tel
4,870,000ریال
1 سال
4,870,000ریال
1 سال
4,870,000ریال
1 سال
.mobi

سال
N/A
N/A
.tv

سال
N/A
N/A
.co
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
.in
1,550,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
.cc
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
.uk
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.co.uk
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.org.uk
1,700,000ریال
1 سال
1,700,000ریال
1 سال
1,700,000ریال
1 سال
.us
1,990,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
.com.co
2,370,000ریال
1 سال
2,370,000ریال
1 سال
2,370,000ریال
1 سال
.pro
3,550,000ریال
1 سال
3,550,000ریال
1 سال
3,550,000ریال
1 سال
.pw
4,350,000ریال
1 سال
4,350,000ریال
1 سال
4,350,000ریال
1 سال
.ca
4,100,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال
.xyz
330,000ریال
1 سال
2,330,000ریال
1 سال
2,330,000ریال
1 سال
.photo
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.photography
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.money
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.news
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
.academy
6,300,000ریال
1 سال
6,300,000ریال
1 سال
6,300,000ریال
1 سال
.accountant
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
3,100,000ریال
1 سال
.agency
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.audio
28,510,000ریال
1 سال
28,510,000ریال
1 سال
28,510,000ریال
1 سال
.band
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
4,700,000ریال
1 سال
.blog
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.boutique

سال
N/A
N/A
.cafe
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.camera
11,100,000ریال
1 سال
11,100,000ریال
1 سال
11,100,000ریال
1 سال
.catering
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.center
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.chat
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.cheap
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
.click
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
.clinic
11,110,000ریال
1 سال
11,110,000ریال
1 سال
11,110,000ریال
1 سال
.coffee
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.company
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.cooking
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.domains
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.download
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
.family
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.fitness
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.gallery
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.gift
4,100,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال
4,100,000ریال
1 سال
.help
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.institute
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.link
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
2,470,000ریال
1 سال
.market
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
.network
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.online
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
.pizza
11,250,000ریال
1 سال
11,250,000ریال
1 سال
11,250,000ریال
1 سال
.photos
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
4,220,000ریال
1 سال
.school
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.site
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
5,850,000ریال
1 سال
.software
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.tools
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
6,250,000ریال
1 سال
.video
4,680,000ریال
1 سال
4,680,000ریال
1 سال
4,680,000ریال
1 سال
.website
4,400,000ریال
1 سال
4,400,000ریال
1 سال
4,400,000ریال
1 سال
.work
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.art
2,830,000ریال
1 سال
2,830,000ریال
1 سال
2,830,000ریال
1 سال
.cat
5,250,000ریال
1 سال
5,380,000ریال
1 سال
5,380,000ریال
1 سال
.business
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.games
4,000,000ریال
1 سال
4,000,000ریال
1 سال
4,000,000ریال
1 سال
.pet
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.shop
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
7,000,000ریال
1 سال
.at
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.win
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.studio
5,200,000ریال
1 سال
5,200,000ریال
1 سال
5,200,000ریال
1 سال
.group
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
.es
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.vip
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
3,600,000ریال
1 سال
.nl
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
.re
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.top
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
1,900,000ریال
1 سال
.men
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
.trading
3,900,000ریال
1 سال
3,900,000ریال
1 سال
3,900,000ریال
1 سال
.app
3,850,000ریال
1 سال
3,850,000ریال
1 سال
3,850,000ریال
1 سال
.bid
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
.si
3,120,000ریال
1 سال
3,120,000ریال
1 سال
3,120,000ریال
1 سال
.monster
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده