هاست لینوکس NVMe

هاست لینوکس NVMe 1

هاست آلمان
500 مگابایت فضا NVMe
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
نسخه PHP قابل انتخاب
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

هاست لینوکس NVMe 2

هاست آلمان
1024 مگابایت فضا NVMe
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
نسخه PHP قابل انتخاب
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
SSL رایگان

هاست لینوکس NVMe 3

هاست آلمان
2048 مگابایت فضا NVMe
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
نسخه PHP قابل انتخاب
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
SSL رایگان